Mening


Ik kan soms zo terug verlangen naar vroeger. Neem nou discussies in de kranten van 100 jaar geleden. Toen mannen wisten wat goed was voor werk, een vrouw en een gezin. Toen mannen verstandig waren, en meningen op zijn minst werden onderbouwd met gedegen onderzoek. Bijvoorbeeld in de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 12-1-1921: 


'Meneer Michielsen zegt over De gehuwde vrouw in overheidsdienst; De katholieken staan op het standpunt, dat aan de gehuwde vrouw als regel de toegang tot de scholen, de bedrijven, de ziekenhuizen, de bureaux, kortom in het algemeen tot die plaatsen waar het overheidspersoneel werkzaam is, moet worden ontzegd."


Schrijver onderzoekt de vraag of dergelijk optreden tegenover de gehuwde vrouw toelaatbaar en wenselijk is te achten, en komt in dit eerste artikel tot de volgende nader toegelichte conclusies:


1. De herhaalde afwezigheid der vrouw benadeelt het gezin.

2. De zwakkere vrouw wordt 'dubbel' belast, door haar huiselijke taak, na den inspannenden arbeid overdag.

3.Het geldelijk gewin, hetwelk wordt nagestreefd is ten deele slechts schijn.

4. De opvoeding der kinderen zal schade lijden. 

5. De aantrekkelijkheid van het gezin vermindert. 

6.De arbeidsprestatie der gehuwde vrouw zal in den regel geringer zijn dan die van anderen. 

7. Ook uit een medisch oogpunt behoort de gehuwde vrouw niet in loondienst.

8. De veelvuldige vervanging schaadt den dienst. 

9. De arbeid der gehuwde vrouw werkt het

systeem der kinderloosheid en kinderbeperking in de hand.


Als toelichting op de twee laatste punten,

geeft de heer Michielsen merkwaardige cijfers : Reeds in 1911 en sindsdien zijn de cijfers nog ongunstiger geworden - waren er in Amsterdam van de 96 gehuwde klasse-onderwijzeressen, 64 zonder kinderen. Over het verlof vragen van gehuwde vrouwen in overheidsdienst geeft een volgend statistiekje van een Inspecteur van het L. O. een sterk sprekend overzicht. Het statistiekje gaat over 3,5 jaar. Er waren 153 klasse onderwijzeressen. Daarvan 122 ongehuwd en 31 gehuwd. Die 122 verzuimden in 3,5 jaar 6651 schooltijden of 54,5 per hoofd. De 31 gehuwden verzuimden 3122 schooltijden of 100 per hoofd. En hier was het zwangergerschapsverlof niet onder begrepen! 


De Schrijver concludeert: 'Het voormalig kamerlid Roodhuijzen heeft dan ook terecht gezegd dat de overheid aan de gehuwde vrouwelijke ambtenaar eigenlijk de invitatie doet het huwelijk te maken tot een carricatuur. 'Zoolang men de Overheid nog eenige zedelijke plichten toeschrijft, zal dat absoluut ongeoorloofd moeten heeten.'' 


De heer Michielsen, die burgemeester was, kreeg in diezelfde periode dreigbrieven van een landbouwer. 


Hieruit blijkt dat 100 jaar geleden deze mannen meenden dat het slechts de vrouw was die een huwelijk tot een schande konden maken. Mannen hadden daar geen rol in. En zo zagen ze nog wel meer over het hoofd. Zoals we dat nu ook doen. Hebben ze over 100 honderd jaar ook wat te lachen.